Facebook Pixel
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
За връзка с нас: +359 88 8606447

Общи условия

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта Bellissimi (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Bellissimi всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността Bellissimi и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Bellissimi, като уреждат отношенията между нас и всеки един от регистрираните ни потребители.

Чл. 1 Услугите, предоставяна от Bellissimi  на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2    Bellissimi e електронен магазин, достъпен на сайта Bellissimi, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Bellissimi стоки.

Чл. 3 (1) Bellissimi идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Bellissimi и на IP адреса на Потребителя.

(2) Bellissimi има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от Bellissimi

Чл. 4 (1) Bellissimi полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Bellissimi обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за Bellissimi възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) Bellissimi събира и използва информацията по чл. 5 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Bellissimi.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) За сключване на договор с Bellissimi, Потребителят е длъжен предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Bellissimi, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Bellissimi, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Bellissimi може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Bellissimi по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Bellissimi данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Bellissimi има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Потребителят може да избере един от три начина на регистрация:

а) Чрез уникално потребителско име, идентично с имейл адреса на Потребителя, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на Bellissimi;

(2) Потребителската регистрация на Потребителя не му дава никакви други права, освен правото да ползва същата в рамките на електронния магазин на Bellissimi

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице се е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираната от него фирма-потребител. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на Bellissimi

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Bellissimi в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на Bellissimi, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Bellissimi . За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола или да влезе в потребителския си профил чрез бутон „Продължи с Facebook” или бутон „Продължи с Google+”.

(2) Потребителя има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

 Чл. 9 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на Bellissimi, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Bellissimi стоки в електронния магазин.

Чл. 11 (1) Цените на находките, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на „Mania” към момента на заявяване на участие в томбола, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на продуктите са определени във валутата, посочена на уебсайта на Bellissimi, и включват ДДС в случаите, в които е предвидено начисляването му. Продуктите се фактурират изключително и само във валутата, посочена на уебсайта на Bellissimi

(3) Фактури се издават само на името на лицето, което е направило поръчката.

Чл. 12 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми писмено Bellissimi за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената покупка, включително, но не само: съдържание и стойност на покупката, данни на лицето приело доставката, и дата на покупката или доставката.

(3) Потребителят е длъжен да върне стоките в тяхната оригинална опаковка и придружени от касова бележка за своя сметка, като ги предаде на Bellissimi или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(4) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по предходната алинея, без да уведоми Bellissimi за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Чл. 13  В случай, че при получаване на върнатите стоки бъде установено, че същите са употребявани по какъвто и да е начин или повредени, Bellissimi няма да има задължение да възстанови на Потребителя заплатената цена.

Чл. 14 Bellissimi възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки посредством обратен наложен платеж .

Чл. 15 В случай, че Потребителят открие явно несъответствие на стоката с договора за продажба, той разполага с пълните права за предявяване на рекламация съобразно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.